Home O nas Historia Obchody 40-lecia Koła

Obchody 40-lecia Koła


 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW

JUBILEUSZU 40-LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO

“JELEŃ” W SZCZYTNIE

odbytego w dniu 10 września 2005 roku.

Jubileusz 40-lecia istnienia Koła łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie przypadł na 2005 rok. W związku z tym, od ponad roku trwały przygotowania organizacyjne, aby godnie uhonorować tak doniosłe święto W roku 2004,  Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła z dnia 24.04.2004r. pkt. 28/d –  wytypowano 14 zasłużonych Kolegów do nadania im odznaczeń łowieckich - zobligowano jednocześnie Zarząd Koła o wysłanie opiniujących wniosków do Kapituły Odznaczeń Zarządu Okręgowego PZŁ.

Ponadto Uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła z dnia 08.05. 2005 r. został powołany Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu, w następującym składzie:

Kol. Adam Szczerbuk

- prezes Koła,

Kol. Krzysztof Krasula

- łowczy Koła,

Kol. Marian Pop

- skarbnik Koła,

Kol. Witold Prychodko

- sekretarz Koła,

Kol. Sławomir Wenta

- członek Zarządu,

Kol. Tadeusz Więckowski

- myśliwy,

Kol. Janusz Pawliszon

- myśliwy,

Kol. Wojciech Ostrycharz

- myśliwy.

Zadaniem Komitetu było opracowanie i przygotowanie atrakcyjnego programu obchodów jubileuszu. Ważną sprawą był wybór terminu i miejsca na odbycie imprezy. Postanowiono ufundować sztandar Koła. Nie mniej ważne było pozyskanie sponsorów do w sfinansowaniu tego sztandaru. Należało również wytypować i sporządzić listę osób uczestniczących w uroczystości, wysłanie zaproszeń, opracowanie preliminarza kosztów całej imprezy, ustalenie menu na biesiadę myśliwską oraz wiele innych czynności nie ujętych w programie. Ambicją Komitetu było, aby wszystkie postawione zadania zostały wykonane w pełni i zadawalająco.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Gospodarzami imprezy Jubileuszowej - z racji swych funkcji w naszym Kole, byli Koledzy: Prezes Koła Adam Szczerbuk oraz Łowczy Koła Krzysztof Krasula.

– Na prowadzącego uroczystość jubileuszową, jako „Mistrza Ceremonii”, wybrano doświadczonego Kolegę Ludwika Narewskiego – Łowczego Rejonowego powiatu Szczytno, który od wielu lat współpracuje z naszym kołem.

W efekcie wielokrotnego spotykania się całego Komitetu i rodzących się pomysłów - przy burzliwej dyskusji, ostatecznie ustalono:

- Całość obchodów Jubileuszu Koła odbędzie się w plenerze na terenie naszego domku myśliwskiego w leśnictwie Wykno w dniu 10 września 2005 roku.

- Zamówiono wykonanie regulaminowego – stylowego sztandaru dla Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie.

- Wytypowano osoby do Pocztu Sztandarowego i przeszkolono ich. Byli to następujący Koledzy: dowódca - Marian Pop, chorąży – Witold Prychotko i adiutant Edward Linowski.

- Na rodziców chrzestnych Sztandaru Koła powołano: Matkę chrzestną – Panią Wandę Jurczenko Baranowską - córkę Stanisława Żenczykowskiego byłego założyciela i Prezesa naszego Koła, oraz Ojca chrzestnego – myśliwego naszego Koła Kolegę Mariana Strugałę.

- Aby upamiętnić tak doniosłe święto, zamówiono wykonanie upominku mówiącego o naszym święcie, w postaci pamiątkowej tabliczki z napisem - „40- lecie Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie;1965–2005; Wykno, 10 wrzesień 2005”, którą wręczono wszystkim uczestnikom imprezy.

- Ufundowanie i wybudowanie na terenie domku myśliwskiego, przez Kol. Mariana Popa - obelisku kamiennego, poświęconego myśliwym, z napisem: „Tym, którzy Hubertowi służyli, służą i służyć będą. – KŁ. „Jeleń” Szczytno.- Fundator Pop Marian, Rok 2005.”

- Opracowanie i napisanie przez Kolegów Tadeusza Więckowskiego i Janusza Pawliszona - Kroniki Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie na cześć Jubileuszu 40-lecia Jego istnienia, oraz dodatkowo – mini kronikę w małym formacie p.t. „Historia Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie”.

- Wykonanie wystawy w pomieszczeniach naszego domku myśliwskiego wybranych atrakcyjnych trofeów myśliwskich, dostarczonych przez naszych Kolegów - ciekawych eksponatów łowieckich, preparowanych - zwierząt, kuraków, ptaków oraz książek z literatury łowieckiej. Zorganizowano też „kącik” pamiątek myśliwskich, poświęcony Stanisławowi Żenczykowskiemu – założycielowi i wieloletniemu Prezesowi naszego Koła.

- Na wystawie wyeksponowano Kronikę Koła z możliwością zapoznania się z jej treścią oraz z możliwością dokonania wpisów, wyrażających swe wrażenia i spostrzeżenia dotyczące działalności naszego Koła.

- Wykonanie podium i ołtarza polowego do odprawienia mszy świętej.

- Przygotowanie terenu: dekoracja, oświetlenie, radiofonizacja - nagłośnienie, zabezpieczenie w sprzęt kwatermistrzowski, namioty – pawilony, krzesła i foteliki oraz wiele innych przedsięwzięć umożliwiających sprawne odbycie uroczystości.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI SKŁADAŁ SIĘ :

1. Powitanie gości

10:15

2. Msza Święta i poświęcenie Sztandaru

10:30

3. Przekazanie Sztandaru

11:30

4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

12:00

5. Wystąpienia okolicznościowe

12:30

6. Zwiedzanie wystawy

13:00

7. Biesiada myśliwska .

Zgodnie z programem, gospodarz uroczystości, Prezes Koła Kol. Adam Szczerbuk witał i zapraszał przybyłych na uroczystość gości, jednocześnie wręczał upominek pamiątkowy, symbolizujący jubileusz naszego Koła.

W uroczystości uczestniczyli dostojni goście: przedstawiciele Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych, Władz Terenowych, Zarządy Kół Łowieckich współpracujących z nami, sympatycy łowiectwa, myśliwi naszego Koła wraz z Rodzinami, Sygnaliści z Orkiestry Reprezentacyjnej Zarządu Okręgowego PZŁ z Olsztyna oraz wysłannicy prasowi – dziennikarze.

Z pośród dostojnych gości należy wymienić:

- Jarosława Groszyka – Przewodniczącego Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej,

- Dariusza Zalewskiego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie,

- Marka Michniewicza – Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń - jednocześnie              Członka Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej,

- Ludwika Narewskiego - Łowczego Rejonowego Powiatu Szczytno.

- Waldemara Żebrowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Korpele,

- Leśniczowie terenu Korpele i Szczytno.

Uroczystość jubileuszową, rozpoczął „Mistrz Ceremonii” (prowadzący imprezę) Kol. Ludwik Narewski, zgodnie z nakreślonym programem, podając komendę – „Poczty Sztandarowe, proszę wprowadzić”. Poczty Sztandarowe Kół Łowieckich – „Rogacz” Świętajno; „Ryś” Dźwierzuty i „Jeleń” Szczytno (bez sztandaru), przy pełnym ceremoniale sygnałów Trębaczy - polecenie wykonano, zajmując wyznaczone miejsca.

W tym momencie rozpoczęła się polowa msza święta, celebrowana przez Kapelana myśliwych rejonu Szczytno, księdza prałata Wiesława Kropiewnickiego. Msza została odprawiona w intencji ukoronowania doniosłej uroczystości 40-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie, jego dorobku, poświęcenia i przekazania sztandaru Koła, poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego obelisku – przeznaczonego myśliwym, którzy odeszli z naszego grona na wieczną wachtę do świętego Huberta oraz tym myśliwym, którzy żyją i pracują dla dobra Polskiego Łowiectwa. W trakcie celebrowanej, uroczystej mszy świętej, myśliwy – Kol. Józef Leończuk wezwał na symboliczną, uroczystą zbiórkę tych Kolegów, którzy odeszli z naszego grona do „Krainy Wiecznych Łowów” – byli to następujący Koledzy naszego Koła:

Honorowy Prezes i założyciel Koła – Stanisław Żenczykowski, Józef Kuczyński, Jan Kruk, Adam Łempicki, Jan Tyborski, Mieczysław Ordutowski, Tadeusz Rusecki, Kazimierz Oraczewski, Janusz Wójtowicz, Tadeusz Garstecki, Kazimierz Łukasiak Władysław Olęder, Kazimierz Milewski, Leon Tokarski, Władysław Siwik, Zbigniew Łoziński, Ryszard Apanasewicz, Jan Flont, Czesław Kowalczyk, Władysław Fabisiak, Ryszard Czarkowski i Paweł Gillashke.

Następnie dokonano uroczystego aktu poświęcenia Sztandaru Koła, aby mógł brać czynny udział w dalszej części mszy świętej i obchodach jubileuszu. W trakcie odbywanej ceremonii poświęcenia sztandaru, ksiądz Kapelan wypowiedział słowa – „Niech pod tym sztandarem święty Hubert zawsze darzy Was swymi łaskami, a Wy swym stosunkiem do przyrody starajcie się być tego godni”.

Po dokonanym akcie poświęcenia sztandaru – Matka Chrzestna, Pani Wanda Jurczenko Baranowska, podziękowała za przeprowadzenie pięknej ceremonii i poprosiła Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie, Kolegę Dariusza Zalewskiego o odczytanie aktu nadania sztandaru.

Wystąpienie Dariusza Zalewskiego – cytuję:

„Szanowny Księże, szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

AKT NADANIA SZTANDARU

Polski Związek Łowiecki, Mazurska Wojewódzka Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie, na wniosek Zarządu Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie, Uchwałą Mazurskiej Rady Łowieckiej z dnia 18.09.2005r. na podstawie paragrafu 6. Statutu Koła, nadaje Kołu Łowieckiemu „Jeleń” w Szczytnie Sztandar Koła.

Akt nadania podpisali: Prezes Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej – Kol. Jarosław Groszyk oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie Kol. Dariusz Zalewski.

Ponadto Kol. Dariusz Zalewski przekazał gratulacje i życzenia: „Niech ten symbol szlachetnych idei i aktywnej pracy na rzecz łowiectwa Warmii i Mazur, stanowi dla obecnych i przyszłych pokoleń myśliwych z Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie - symbol tego, co w łowiectwie najcenniejsze i najpiękniejsze”.

Po wręczeniu aktu nadania sztandaru – Prezes Koła Kol. Adam Szczerbuk, poprosił kolejno wszystkich fundatorów o podchodzenie do wyłożonego sztandaru, celem dokonania doniosłego aktu, przez wbicie w drzewce, symbolicznych, pamiątkowych gwoździ. Powyższej ceremonii towarzyszyli: Rodzice Chrzestni Sztandaru i Mistrz Ceremonii.

LISTA SPONSORÓW:

- Pani Wanda Jurczenko – Baranowska – Matka Chrzestna sztandaru;

-  Kol. Marian Strugała – Ojciec Chrzestny sztandaru;

- Kol. Jarosław Groszyk – Przew. Mazurskiej Okr. Rady Łow.;

- Kol. Dariusz Zalewski – Prezes Zarz. Okr. PZŁ w Olsztynie;

- Kol. Ludwik Narewski – Łowczy Rejonowy pow. Szczytno;

- Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Szczytnie;

- Przedstawiciel Redakcji Braci Łowieckiej;

- Pan Kazimierz Samojluk – Prezes Gm. Spółdzielni w Szczytnie;

- Przedstawiciel Koła Łow. „Sokół” w Szczytnie;

- Przedstawiciel Koła Łow. „Knieja” w Szczytnie;

- Przedstawiciel Koła Łow. „Świt” w Pasymiu;

- Przedstawiciel Koła Łow. „Rogacz” w Świętajnie;

- Przedstawiciel Koła Łow. „ Żbik” w Szczytnie;

- Przedstawiciel Koła Łow. „ Ryś” w Dźwierzutach;

- Przedstawiciel Koła Łow. „Echo” w Wielbarku;

- Przedstawiciel Nadleśnictwa Korpele;

- Pan Kazimierz Skalik;

- Kol. Cezary Strugała;

- Kol. Witold Prychotko;

- Kol. Krzysztof Krasula z Małżonką;

- Kol. Józef Leończuk z Małżonką;

- Kol. Sławomir Wenta z Małżonką;

- Kol. Adam Szczerbuk z Małżonką;

- Kol. Sławomir Linowski z Małżonką;

- Kol. Marian Pop;

- Pani Anna Klęczon z Poznania;

- Pani Jadwiga Kowalczyk ze Szczytna;

- Pani Teodora Pop ze Szczytna;

- Kol. Wojciech Ostrycharz z Małżonką;

- Kol. Edward Linowski;

- Pan Ryszard Krawczyk;

- Pan Marek Zielonkiewicz;

- Kol. Jerzy Zieliński;

- Kol. Hubert Krasula;

- Kol. Ryszard Chmieliński.

Po zakończonej ceremonii wbicia gwoździ - Kolega Dariusz Zalewski, przy dźwiękach sygnałów Trębaczy, dokonał ceremonii przekazania sztandaru Prezesowi Koła Kol. Adamowi Szczerbukowi, wypowiadając słowa:

„W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego przekazuję sztandar ufundowany przez społeczność łowiecką”.

Następnie Kol. Szczerbuk wypowiadając słowa: „Przekazuję Wam ten Sztandar pod straż i opiekę”- przekazał sztandar naszemu Pocztowi Sztandarowemu, występującemu w następującym składzie: Koledzy – dowódca Marian Pop, chorąży Witold Prychotko i adiutant Edward Linowski.

W dalszej części mszy świętej, uczestnicy wysłuchali fragmentów listu św. Apostoła, odczytanego przez Kol. Krzysztofa Krasulę.

Następnie Ksiądz Kapelan Wiesław Kropiewnicki wygłosił piękną Homilię, podkreślając znaczenie i tradycje narodowe posiadania sztandaru. W tradycji narodowej sztandar odgrywał olbrzymią rolę patriotyczną, był zawsze czczony i chroniony, dodawał otuchy, bohaterstwa i wiary w walkach wyzwoleńczych. Nawiązał też do roli, jaką sztandar odgrywa
w naszym środowisku łowieckim, pod którym będziemy prowadzić działalność statutową. Podkreślał, że sztandar zobowiązuje nas do umiłowania, zachowania i kultywowania tradycji łowieckich, ochrony przyrody, przestrzegania etyki łowieckiej i koleżeństwa. Nawiązał też do poszanowania i ochrony przyrody flory i fauny pięknej Ziemi Warmińsko – Mazurskiej w tym lasów i jezior.

Na zakończenie wygłoszonej Homilii ksiądz Wiesław przekazał serdeczne gratulacje myśliwym z okazji Jubileuszu 40-lecia istnienia naszego Koła. Życzył również wszelkiej pomyślności, wielu łask, błogosławieństwa, owocnej pracy i wiele następnych lat przebywania wśród lasów, wśród zwierząt w tej pięknej Mazurskiej Ziemi. Szczęść Boże – Darz Bór.

Ostatnim punktem mszy świętej, było poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowego, kamiennego obelisku, ofiarowanego wszystkim myśliwym – z napisem:

„Tym, Którzy Hubertowi Służyli, Służą i Służyć Będą”.

Koło Łowieckie „Jeleń” – Szczytno – Rok  2005.

Fundator Marian Pop.

W trakcie ceremonii poświęcenia Obelisku, ksiądz Kapelan wypowiedział następujące słowa: „Pobłogosław Panie Boże tę tablicę i spraw, aby każdy, kto będzie na nią spoglądał, przypomni sobie o wielkim dziele”.

W odsłonięciu Obelisku uczestniczyli: Przewodniczący Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej - Kol. Jarosław Groszyk; Prezes Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie - Kol. Dariusz Zalewski; Członek Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej - Kol. Marek Michniewicz; Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie – Kol. Adam Szczerbuk i Łowczy Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie - Kol. Krzysztof Krasula. Po odbytej ceremonii odsłonięcia i poświęcenia Obelisku - Kol. Ludwik Narewski serdecznie podziękował uczestnikom biorącym udział w ceremonii. Poinformował też zebranych, że fundatorem obelisku jest Kol. Marian Pop, jeden z najstarszych myśliwych naszego Koła.

- Życzeniem Kolegi Mariana Popa, było zwrócenie się do zebranych z następującym apelem:

„Szanowni Koledzy – Jako fundator tego obeliska i jeden z najstarszych stażem myśliwych w naszym Kole, pragnę wraz z Wami podziękować Św. Hubertowi za 40-letnią opiekę nad naszym Kołem, za wspaniałą atmosferę, koleżeńskość i wyrozumiałość Kolegów myśliwych. Tym, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów, chylę czoło za ich oddanie sprawom łowiectwa i sprawom naszego Koła. To dzięki nim mogliśmy święcić ten skromny Jubileusz naszego Koła. Kontynuując ich dzieło, na nas spoczywa obowiązek pielęgnacji i pomnażania obecnego dorobku i wspaniałych tradycji. Ci, którzy będą służyli po nas, muszą mieć świadomość, że rozpoczęte dzieło przez naszych poprzedników było prawidłowo prowadzone przez nas i przekazane następcom, zgodnie z obowiązującymi statutami. Tradycje łowieckie, szacunek do przyrody oraz wyrozumiałość i koleżeńskość, muszą być drogowskazem dla następnych pokoleń.

Apeluję do Kolegów, aby dewizą ich przynależności do Koła, był ich własny wkład w działalność, a nie stawianie wygórowanych - nierealnych żądań. Pragnę przekazać wszystkim Kolegom życzenia, rodzinnego ciepła, celnych strzałów w polu i kniei, mocnych wrażeń na polowaniach, oraz życzliwości od Św. Huberta, Życzy Marian Pop. Darz Bór”.


CZĘŚĆ DRUGA – OFICJALNA.


W części oficjalnej uroczystości jubileuszowej 40-lecia naszego Koła – jako gospodarz całości, wystąpił Prezes Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie Kol. Adam Szczerbuk.

Na wstępie powitał wszystkich uczestników – cytuję:

„Koleżanki, Koledzy, drodzy Goście, drodzy Państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwo z okazji Jubileuszu 40-lecia naszego Koła”. Kolega Szczerbuk   przedstawił pokrótce dzieje i historię naszego Koła, od chwili jego powstania. Szeroko i szczegółowo omówił gospodarkę łowiecką – dzierżawione obwody łowieckie i prowadzoną w nich prawidłową, racjonalną gospodarkę, w tym uprawę poletek, pozyskanie karmy, dokarmianie zwierzyny, budowa i konserwacja urządzeń hodowlanych. Przedstawił statystycznie zasobność naszych łowisk w zwierzynę, pozyskanie zwierzyny, co też wpłynęło na znaczny majątek naszego Koła np. znaczna ilość urządzeń hodowlanych, domek myśliwski z pełnym wyposażeniem, kwatera myśliwska, podwoda do przewozu myśliwych i pozyskanej zwierzyny na polowaniach zbiorowych. Podkreślił też, że działalność nasza jest ściśle związana z Mazurską Wojewódzką Radą Łowiecką, Zarządem Okręgowym PZŁ w Olsztynie, Leśnictwami w Szczytnie i Korpelach, sąsiednimi Kołami łowieckimi i Samorządami lokalnymi, gospodarującymi w obrębie naszych obwodów łowieckich. Wspomniał również, że swoją działalność statutową realizujemy również przez, współpracę ze szkolnymi Kołami Ligi Ochrony Przyrody, organizując młodzieży szkolnej spotkania w lesie, gdzie prowadzone były lekcje przyrody, połączone z dokarmianiem zwierzyny oraz rozrywką w formie organizowanych kuligów i pieczonych kiełbasek w ognisku. Zaznaczył też, że wielką wagę przywiązujemy do zwyczajów - tradycji, kultury i etyki łowieckiej, co jest odbiciem, nadania naszemu Kołu Sztandaru przez Mazurską Wojewódzką Radę Łowiecką. Również dzisiejszy Jubileusz Koła jest odbiciem dążenia do kultywowania oraz przestrzegania kultury, tradycji i etyki łowieckiej.

- Następnie głos zabrał prowadzący uroczystość Kolega Ludwik Narewski.

Na wstępie powitał zaproszonych gości:

- Kolegę Jarosława Groszyka – Przewodniczącego Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Olsztynie;

- Kolegę Dariusza Zalewskiego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie;

- Kolegę Marka Michniewicza – Członka Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej;

- Kolegę Waldemara Żebrowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Korpele;

- Członków Komisji Problemowej Okręgowej Rady Łowieckiej;

- Zarządy Kół Łowieckich;

- Rodziców Chrzestnych – Panią Wandę Jurczenko – Baranowską i Kol. Mariana Strugałę;

- Poczty Sztandarowe – Kół Łowieckich: „Rogacza” Świętajno, „Rysia” Dźwierzuty i „Jelenia „ Szczytno;

- Wszystkich Kolegów myśliwych z naszego Powiatu uczestniczących w uroczystościach, oraz rodziny naszych myśliwych i zaproszonych gości;

- Sygnalistów – „Trąbali” – Reprezentacyjnej Orkiestry Okręgowego Zarządu PZŁ w Olsztynie.

Kol. Narewski podziękował serdecznie Księdzu Kapelanowi – Wiesławowi Kropiewnickiemu za odprawienie mszy Świętej i wygłoszenie wspaniałej Homilii.

Ponadto wygłosił obszerne przemówienie, kierowane do wszystkich myśliwych. Podkreślił, że 40 lat w życiu człowieka to często całe życie, a dla Koła „Jeleń” to piękna karta historii przeżyć i dokonań jego członków dla dobra przyrody i łowiectwa. Podkreślił, że w tym roku jest to trzecia uroczystość w naszym regionie. Było to możliwe do przeprowadzenia dzięki zaangażowaniu działaczy, sympatyków przyrody, kół łowieckich i szeregowych myśliwych. Jako Łowczy Powiatowy, podkreślił, że w minionym 10-leciu dokonano wiele pożytecznych, znaczących dla naszej tradycji i kultury myśliwskiej dokonań. Stwierdził, że wszystkiego nie sposób wymienić, ale za aktywność i zaangażowanie wszystkim Kolegom myśliwym obecnym i nie obecnym, serdecznie podziękował. Apelował też do członków naszej społeczności, aby nie ulegać negatywnym wpływom otoczenia i wykonywać to, co jest pożyteczne dla naszej profesji i otaczającej nas przyrody. Stwierdził, że mamy duże osiągnięcia i nie wolno nam tego zmarnować. Przypomniał też, że nasze Koło w przeszłości nie uniknęło wewnętrznych słabości, ale dziś z podniesionym czołem, z dumą i wielkim wzruszeniem patrzymy na swój symbol, pięknej idei prawego łowiectwa, znak koleżeńskości organizacyjnej, jakim jest Sztandar. Podkreślił, aby dalej kultywować nasze najlepsze tradycje, naszych przodków, a dowodem tego było odsłonięcie pamiątkowego obelisku. Podziękował jeszcze raz, że daliśmy dowód naszej wysokiej etyce, kulturze, szlachetności i życzył, aby Święty Hubert i Bór Darzył nas Chojnie.

Powiedział też, że nasze wspólne dokonania próbuje się zniweczyć poprzez stawianie w wątpliwość i zasadność utrzymywania instytucji Łowczego Rejonowego, funkcjonującej od ponad 30 lat w naszym okręgu. Instytucja ta przyniosła wiele chwały naszej wojewódzkiej organizacji łowieckiej. Dziś, jak nigdy dotąd, organizacja nasza potrzebuje wzmożonego wysiłku w celu odbudowy zanikających populacji zwierzyny drobnej. Uczynić to musimy my sami. Nikt za nas tego nie zrobi, co najwyżej mogą nam w tym pomóc. Tu Kol. Narewski podziękował staroście szczycieńskiemu Panu A. Kijowskiemu za „zrobiony krok” w tym kierunku.

Podziękował również wszystkim Zarządom Kół łowieckich i ich członkom za dotychczasowe dokonania - podkreślając, że to my tworzymy wizerunek naszej organizacji, którą jest PZŁ, życząc jeszcze większych sukcesów. Darz Bór.

- Następnie głos zabrała Matka Chrzestna Sztandaru – Pani Wanda Jurczenko – Baranowska. Na wstępie podziękowała Zarządowi Koła i jego członkom za doznanie przyjemności powierzenia Jej tak zaszczytnej funkcji bycia Matką Chrzestną tak pięknego sztandaru. Oznajmiła też, że jest córką współzałożyciela tego Koła, wieloletniego Prezesa – Stanisława Żenczykowskiego i dlatego z prawdziwą dumą przyjęła zaszczyt tego stanowiska. Złożyła też serdeczne gratulacje naszej społeczności za doprowadzenie do tak wspaniałej uroczystości jubileuszowej z piękną oprawą i pełnym ceremoniałem. Powiedziała kilka słów o pasji swego ojca, jaką dla niego było łowiectwo. Łowiectwo uprawiał od wczesnej młodości do końca swego życia, ciesząc się szacunkiem nie tylko wśród Kolegów myśliwych, ale i nie zrzeszonych.

- Kolejnym punktem programu, było nadanie odznaczeń łowieckich zasłużonym Kolegom z Koła „Jeleń” w Szczytnie.

Listę odznaczonych przedstawił, Kolega Marek Michniewicz – Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej.

Kapituła Odznaczeń przyznała:

„Odznakę Zasłużony dla Łowiectwa Warmii i Mazur” następującym Kolegom: Brinken Eugeniusz, Gawryluk Wiesław, Spychała Grzegorz, Więckowski Tadeusz i Żebrowski Andrzej.

Natomiast „Brązowy Medal Zasługi Łowieckie” otrzymali Koledzy:

Górski Edward, Krasula Krzysztof, Prychotko Witold, Strugała Marian i Szczerbuk Adam.

Dekoracji medalami i odznakami zasłużonych myśliwych dokonali Koledzy – Przewodniczący Jarosław Groszyk, Dariusz Zalewski i Marek Michniewicz.

 

Następnie głos zabierali:

- Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś” – Dźwierzuty.

Na wstępie serdecznie pogratulował wszystkich osiągnięć przedstawionych w dniu dzisiejszym, uhonorowanych sztandarem. W swym wystąpieniu powiedział, że nasze Koła od 40 lat graniczą swymi obwodami łowieckimi ze sobą. Współpraca między nami, zawsze układała się mile, sympatycznie i nawet wzorowo. Powiedział też, że nie ma najmniejszej plamki, która by płótno tego sztandaru splamiła. Dlatego gratulując, życzył Kolegom, by ta współpraca była dalej tak przyjemna i by osiągnięcia, które zapiszą się w następnej historii tego sztandaru, były osiągnięciami szlachetnymi.

- Przedstawiciele Koła Łowieckiego „Świt” w Pasymiu, Koledzy: Prezes Kazimierz Oleszkiewicz i Łowczy Krzysztof  Roman - przed swym wystąpieniem wręczyli upominek, na ręce Kolegów: Prezesa Adama Szczerbuka i Łowczego Krzysztofa Krasuli - statuetkę jelenia byka z brązu. W swym wystąpieniu, w imieniu członków i Zarządu Koła Łowieckiego „Świt” w Pasymiu, Kol. Oleszkiewicz przekazał najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Życzył, aby nam się wiodło na co dzień w życiu prywatnym, ale życzył również wspaniałej przygody łowieckiej. Podkreślił, niech ten przekazany upominek będzie nam przypominał ten piękny Jubileusz. Wszystkiego Dobrego. Darz Bór.

- Kolega Jarosław Groszyk – Przewodniczący Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, przekazał Posłanie do członków Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie. - Cytuję:

„Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka i Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie –

Z okazji 40-lecia KŁ „Jeleń” w Szczytnie, Życzą całej Braci Myśliwskiej, aby kontakt z naturą był dla Was źródłem niezapomnianych przeżyć, a efekty Waszej pracy niech stanowią powód do dumy. Niech kolejne lata mierzone nie tylko jubileuszami, a dniem codziennym, przynoszą Wam satysfakcję, zadowolenie i radość z osiągnięć i dokonań, a postawy godne i szlachetne będą wzorem dla młodych Nemrodów. Niech przyjmą i kontynuują tradycje starszych Braci myśliwych w myśl Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ W Olsztynie. Żywimy jednocześnie głębokie przekonanie, że nigdy wśród Was nie zabraknie ludzi do pracy dla dobra łowiectwa Warmii i Mazur.

Niech Święty Hubert ma Was w opiece i sprzyja, a Bór Darzy”.

- Kolega Marek Michniewicz – Członek Okręgowej Rady Łowieckiej – myśliwy Koła Łowieckiego „Rogacz” w Świętajnie. - Cytuję:

„W imieniu Koła Łowieckiego „Rogacz” i Prezesa Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Adama Krzyśkowa przekazuję Kolegom gratulacje z okazji dzisiejszej uroczystości i nadania sztandaru oraz życzy wszystkiego najlepszego”.

Kolega Michniewicz wręczył dla naszego Koła, na ręce Adama Szczerbuka – Prezesa Koła „Jeleń”, pamiątkową statuetkę z brązu - jelenia Byka.

- Kolega Witold Słowikowski – Dyrektor Biura „Hunter Wild”, Firma prowadząca skup zwierzyny.

Na wstępie powitał serdecznie wszystkich zebranych myśliwych, ich rodziny oraz gości uczestniczących w uroczystości obchodów jubileuszu 40-lecia Koła.

W imieniu Firmy i swoim, złożył myśliwym gratulacje i życzenia.

Cytuję:  „Życzymy wszystkim myśliwym pomyślności oraz dużo satysfakcji z przynależności do tej zaszczytnej organizacji, jaką jest PZŁ. Dziękujemy wszystkim myśliwym, dzięki którym nasza firma może prosperować na tutejszym rynku. Również składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Koła za miłą i owocną współpracę”.

Następnie dziękował w imieniu swej firmy, wszystkim myśliwym uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości, obecnym i nie obecnym, którzy swym poświęceniem przyczynili się do tego, że obwody łowieckie tętnią jeszcze życiem.  Darz Bór.

Tu Kolega Słowikowski wręczył od Firmy Hunter, na ręce Prezesa naszego Koła, Adama Szczerbuka – pamiątkowy puchar wraz z pochwalnym dyplomem.

- Kolega Dariusz Zalewski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie.

W swym wystąpieniu Kol. Zalewski podkreślił, iż z naszym Kołem związany jest od 10 lat i dość dobrze zna nasze środowisko.

Cytuję wypowiedź: „Ja podziwiam szczerze i jestem zbudowany, tym co dzisiaj zauważyłem i nie tylko, ale od kilku ostatnich lat, to co robicie, to naprawdę Kolego Prezesie, Kolego Łowczy, cały Zarządzie i cała Brać łowiecka zasługuje na słowa uznania i podziękowania. Bardzo Was proszę abyście te podziękowania przyjęli. Tradycje łowieckie są ważną rzeczą - myślę, że na drugim miejscu za prawidłowo prowadzoną gospodarką są tradycje. Myślę że, to co dzieje się dobrego w Szczytnie od wielu lat, dzięki wielu osobom – chociażby Koledze Ludwikowi Narewskiemu, który tutaj wiele serca wkłada - aby w tym powiecie działo się wiele dobrego. Myślę, że dobrych ludzi w Szczytnie jest wiele i godnie reprezentują nasze łowiectwo”. Na zakończenie swego wystąpienia przekazał podziękowania i życzenia Jubilatowi oraz Jubilatom

Z pozdrowieniami myśliwskimi - Darz Bór Wszystkim „Jeleniom”.

- Jako ostatni, zamykający część oficjalną uroczystości, głos zabrał Kolega Krzysztof Krasula - Łowczy naszego Koła. Serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w naszej uroczystości Jubileuszowej, kierując je do:

Rodziców Chrzestnych, Księdza Kapelana, Koleżanek i Kolegów, Pań i Panów.

Następnie zaprosił wszystkich na wspólną, uroczystą, Biesiadę myśliwską, a w między czasie na zwiedzenie wystawy myśliwskiej, w której można było obejrzeć - pamiątki myśliwskie, ciekawe trofea, rekwizyty i literaturę łowiecką. Na wystawie znajduje się też kącik pamiątkowy współzałożyciela naszego Koła Kolegi Stanisława Żenczykowskiego, a w nim pamiątkowa strzelba i trąbka sygnałówka. Wspomniał, że wyłożona jest też, Kronika Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie za okres 40-lat swej działalności, napisana przez dwóch wspaniałych Kolegów Tadeusza Więckowskiego i Janusza Pawliszona. Oznajmił, że w Kronice jest parę stron niezapisanych i prosił Gości o dokonanie wpisów, dotyczących naszej działalności, o swych spostrzeżeniach, uwagach, a może i pochwałach – z czytelnym podpisem.

- Mistrz Ceremonii, Kol. Ludwik Narewski ogłosił koniec części oficjalnej.

CZAS WOLNY.

- Aby umożliwić uczestnikom imprezy obejrzenie wystawy łowieckiej, naszego domku myśliwskiego, terenu przyległego do domku oraz Kroniki Koła, zaplanowano czas wolny.

Na wystawie łowieckiej można było zobaczyć osiągnięcia naszych myśliwych, w tym:

Trofea myśliwskie - wieńce jeleni byków – ciekawe okazy, również medalowe; oręża dzików, medaliony - szable i fajki;

Parostki rogaczy, ciekawe okazy - również medaliony preparowane przez naszego Kolegę Mariana Popa;

Preparowane ptactwo i kuraki, m.innymi głuszec, cietrzew, bażant, kaczka i inne;

Akcesoria myśliwskie, rekwizyty – trąbki sygnałówki, kołatki stołki i wiele innych rekwizytów;

Był też kącik literatury fachowej o tematyce łowieckiej – w nim: albumy, słowniki, katalogi, encyklopedie, poradniki oraz opowieści myśliwskie.

Zorganizowano też stanowisko na wyeksponowanie Kroniki naszego Koła, z możliwością zapoznania się z nią oraz dokonania wpisów o swych spostrzeżeniach. Do Kroniki – Księgi Pamięci dokonano 9 wpisów z podpisem 14 osób.

Były to następujące osoby:

- Pani Wanda Jurczenko – Baronowska, Matka Chrzestna Sztandaru;

- Pani Małgorzata Tadulewicz;

- Przedstawiciele K.Ł. „Knieja” z Olsztyna, Koledzy Jabłoński Adam i Cieplak Jan;

- Kol. Ludwik Narewski – Łowczy Rejonowy powiatu Szczytno;

- Koledzy: Dariusz Zalewski – Łowczy Okręgowy i Jarosław Groszyk- Prezes Mazurskiej Okręgowei Rady Łowieckiej;

- Kol. Ryszard Żebrowski – Prezes K.Ł. „Ryś” w Dźwierzutach;

- Panie: Hanna Pawliszon, W. Skalik, Danuta Więckowska i Pan Z. Skalik;

- Przedstawiciel K Ł. „Świt” w Pasymiu – podpis nieczytelny;

- Przedstawiciel K.Ł. „Echo” w Wielbarku – podpis nieczytelny.

W treści dokonanych wpisów, przejawiały się przede wszystkim gratulacje, podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów na niwie łowieckiej, aby Święty Hubert darzył Chojnie. Było też wiele ciepłych słów pod adresem Zarządu, Członków oraz organizatorów obchodów Jubileuszu 40-lecia naszego Koła. Podkreślano też, że nadanie i posiadanie sztandaru – symbolu Koła, zobowiązuje nas do przestrzegania etyki łowieckiej, wysokiej moralności, krzewienia tradycji, koleżeńskości, życzliwości wzajemnej i poszanowania przyrody.

Podczas zwiedzania wystawy łowieckiej było wiele pytań, dyskusji i pozytywnych komentarzy. Interesowano się w dużej mierze wyeksponowaną kroniką Kola – jej treścią, układem tematycznym, stylem pisania, szatą graficzną oraz oprawą. Były też wywiady z dziennikarzami regionalnej prasy – Gazety Olsztyńskiej (Naszego Mazura), Kurka Mazurskiego i Braci Łowieckiej,  w których opisano naszą działalność, osiągnięcia, gospodarkę oraz przebieg obchodów Jubileuszu 40-lecia Koła. Zamieszczono też szereg fotografii naszych myśliwych we wspomnianych publikacjach.


BIESIADA MYŚLIWSKA.

W trakcie przerwy, spragnieni goście mogli korzystać z chłodnego piwa beczkowego browaru „Jurand”. Frekwencja amatorów piwa dopisała, ponieważ pogoda i temperatura otoczenia była bardzo dobra.

Podsumowaniem obchodów Jubileuszu naszego święta, była wspaniała biesiada myśliwska. Jak tradycja myśliwska nakazuje, główne menu składało się przede wszystkim z potraw sporządzonych z dzikiej zwierzyny, między innymi wspaniałe wyroby wędliniarskie z dzika i jelenia, strogonow, bigos i różne przystawki oraz wiele innych smakowitości.

W trakcie odbywającej się uczty, „gwoździem” programu biesiady, który nadał wiele pikanterii imprezie, wjechał na stół upieczony w całości dorodny dzik. Gospodarze uroczystości Koledzy : Prezes - Adam Szczerbuk i Łowczy - Krzysztof Krasula, przystąpili zgodnie z tradycją do sprawiedliwego podziału – każdemu po równo, gorącego dzika. Dla wielu zaproszonych gości, była to prawdziwa niespodzianka. Całość kateringu przygotował nasz wspaniały Kolega Witold Prychodko – szef Jadłodajni „Pryma” w Szczytnie. Całkowity koszt imprezy wynosił około 10 tyś. zł. Natomiast wykonanie sztandaru Koła kosztowało 5250 zł., które zostały sfinansowana przez sponsorów.

Biesiada myśliwska w plenerze wraz z tańcami i śpiewami trwała do późnych godzin wieczornych, przy światłach jupiterów i głośnej muzyce. Uczestnicy imprezy byli bardzo zadowoleni.

Uroczystość Jubileuszowa była zorganizowana nadspodziewanie dobrze, w której uczestniczyło około 150 osób. Zawdzięczamy tak wysoce udaną imprezę, wybranemu na Walnym Zgromadzeniu Koła Komitetowi Organizacyjnemu i niektórym Kolegom, którzy swą wytężoną pracą, organizacją i pomysłami przyczynili się do odbycia tak pięknej uroczystości. Szczególnie zasłużyli na pochwałę następujący Koledzy: Wojciech Ostrycharz, Wiesław Gawryluk, Marian Pop i Edward Linowski. Kol. Wojtek Ostrycharz zorganizował całe wyposażenie kwatermistrzowskie – pawilony, stoły, fotele, zradiofonizowanie i nagłośnienie całego terenu oraz obsługę radiowęzła. Koledzy Wiesław Gawryluk i Marian Pop, poświęcili wiele czasu na przygotowanie domku i porządkowanie terenu. Natomiast Kol. Edward Linowski wykonał nowe ogrodzenie całego terenu. Należy podkreślić, że wielu myśliwych nie znalazło się na liście pochwał, chociaż również brali udział w przygotowaniu imprezy, lecz w mniejszym stopniu.

Dzięki zaangażowaniu szerokiego kolektywu i właściwej dobrej współpracy Zarządu Koła z myśliwymi, byliśmy w stanie osiągnąć tak wysokie notowania, które w części oficjalnej, przejawiały się w wielu wygłoszonych przemówieniach dostojnych gości.

LISTA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „JELEŃ”

W SZCZYTNIE – stan na dzień 10 września 2005 r.

CZŁONKOWIE MACIERZYŚCI

1. Berg Andrzej

17. Kruk Jerzy

33. Pop Marian

2. Brinken Eugeniusz

18. Koziarek Lech

34. Prychodko Witold

3. Butkiewicz Jan

19. Koziełło Henryk

35. Spychała Eugeniusz

4. Butkiewicz Wojciech

20. Kozłowski Andrzej

36. Spychała Grzegorz

5. Chmieliński Ryszard

21. Leończuk Józef

37. Strugała Marian

6. Czaplicki Jerzy

22. Linowski Edward

38. Szczerbuk Adam

7. Długołęcki Jan

23. Linowski Sławomir

39. Szostak Władysław

8. Derecki Sławomir

24. Lipiec Marek

40. Tadulewicz Jacek

9. Gawryluk Wiesław

25. Łukasiak Andrzej

41. Wasilewski Kazimierz

10. Górski Edward

26. Łukasiak Waldemar

42. Wenta Sławomir

11. Gillaskche Karol

27. Malarkiewicz Adam

43. Więckowski Tadeusz

12. Jacyna Sławomir

28. Mierzejewski Henryk

44. Wiliński Janusz

13. Janiszewski Wojciech

29. Mikulski Wiesław

45. Zinówko Leon

14. Kalinowski Tadeusz

30. Opalach Bogdan,

46. Żebrowski Andrzej

15. Krasula Krzysztof

31. Orłowski Stanisław

16. Krasula Hubert

32. Pawliszon JanuszCzłonkowie nie macierzyści :

Kandydaci na myśliwych:

1.Ostrycharz Wojciech,

2. Zieliński Jerzy,

3. Nafalski Sławomir

Prychodko Marcin,

Wilga Bartłomiej,

Chaber Marek


OD AUTORA.

 

Podsumowaniem dorobku 40 letniej działalności naszego Koła, była zorganizowana piękna uroczystość jubileuszowa, zamykająca pierwszy tom „Kroniki Koła Łowieckiego Jeleń w Szczytnie”.

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Jubileuszowych 40-lecia Koła Łowieckiego „Jeleń” w Szczytnie, sporządził Kolega Tadeusz Więckowski. Natomiast szatę graficzną do sprawozdania wykonał Kolega Janusz Pawliszon.

Jako załącznik uzupełniający sprawozdanie, Kol. Tadeusz Więckowski wykonał kamerą, dwa odrębne filmy z odbytej imprezy, na płytach DVD i kasetach VHS o tytułach - Część pierwsza „Msza Święta” i część druga „Część Oficjalna”, które są w archiwum naszego Koła.

Autorzy Kroniki składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się i umożliwili napisanie historii naszego Koła.

Tadeusz Więckowski i Janusz Pawliszon


DARZ  BÓR WSZYSTKIM „Jeleniom” – Autor

Zmieniony (Sobota, 07. Sierpień 2010 11:02)